45 bản đồ VN vẽ lại đường biên giới xưa của nước VN từ những năm 900 đến đời nhà Nguyễn

45 bản đồ VN vẽ lại đường biên giới hành chánh xưa của nước VN từ những năm 900, đến đời nhà Nguyễn, biên cương VN rộng vô kể khác với bây giờ, Trong đó, chỉ có thời bắt đầu khởi nghĩa Lam sơn thì nước ta mới bị xóa sổ, nhưng Lê Lợi người anh hùng áo vãi đã giành lại non sông từ tay giặc Tàu, một thiên sử ca anh hùng … với công trạng không thể xóa nhòa của Nguyễn Trãi …

http://www.ohay.tv/view/ban-do-viet-nam-qua-cac-giai-doan-tu-the-ky-10/HMKaG

Năm 905

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 930

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 931

Năm 937

Năm 938

Năm 944

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 966 – 967

Năm 967

Năm 968

Năm 980

Năm 1010

Năm 1014

Năm 1048

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1069

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1154

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1225

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1306

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1400

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1402

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1407

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1418

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1425

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1428

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1471

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1479

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1540

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1554

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1569

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1611

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1653

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1658

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1679

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1693

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1708

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1732

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1739

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1755

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1757

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1771

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1773

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1774

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1788

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1802

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1832

ảnh bản đồ việt nam,bản đồ,lịch sử việt nam

Năm 1835

Comments

comments

You May Also Like

%d bloggers like this: